Χρήσιμα filters

Βάρος

Στο παρακάτω παράδειγμα ορίζουμε μέγιστο βάρος τα 2 κιλά εάν είναι πάνω απο 2, διαφορετικά θα πάρει το βάρος που έχει αυτόματα υπολογιστεί από τα προϊόντα

function myweight($weight){
if ($weight > 2){
$newweight = 2;
}else{
$newweight = $weight;
}
 
return $newweight;
}
 
add_filter( 'iben_speedex_filter_Voucher_Weight_order_metabox', 'myweight' );

Βάρος από τις διαστάσεις (ογκοχρέωση )

Στο παρακάτω παράδειγμα ορίζουμε το βάρος υπολογίζοντας το ύψος * πλάτος * βάθος / 5000 του κάθε προϊόντος της παραγγελίας. Θα χρησιμοποιηθεί η μεγαλύτερη τιμή. Είτε η ογκοχρέωση είτε το συνολικό βάρος.

function iben_speedex_change_weight($weight, $order_id){
       
  $order = wc_get_order($order_id);
 
  if ( !is_a( $order, 'WC_Order' ) ){ return; } 
   
  $total_weight_dim = 0;
  $final_weight = 0;
 
  foreach( $order->get_items() as $item_id => $product_item ){
    $quantity = $product_item->get_quantity(); // get quantity
 
    $product = $product_item->get_product(); // get the WC_Product object
 
    if( $product ) {
 
      $height = ($product->get_height() >= 0 ? $product->get_height() : 0);
      $width = ($product->get_width() >= 0 ? $product->get_width() : 0);
      $length = ($product->get_length() >= 0 ? $product->get_length() : 0);
 
      $total_weight_dim += $quantity * (($height * $width * $length) / 5000);
    }
 
  }
   
  //&& $weight != 0
  if ($total_weight_dim > $weight){
     
    $final_weight = $total_weight_dim;
  }else{
    $final_weight = $weight;
  }
 
  return $final_weight;
   
}
 
 
add_filter('iben_speedex_filter_Voucher_Weight_order_metabox', 'iben_speedex_change_weight', 10, 2);

Τηλέφωνο 2 ή κινητό σε custom πεδίο

Εαν έχετε custom πεδίο στο checkout, πχ Κινητό και meta name είναι _billing_mobile κανένα πρόβλημα.

Σε άλλη περίπτωση εαν το custom πεδίο σας έχει διαφορετικό meta name τότε θα πρέπει να τρέξετε το παρακάτω κώδικα στο αρχείο chilld functions.php και απλά αλλάξτε το όνομα _billing_mobile με το δικό σας meta όνομα.

Η κάτω παύλα ( _ ) είναι απαραίτητη.

function mycustomphonefield(){
 
return '_billing_mobile';
}
 
add_filter( 'iben_speedex_filter_phone2_metafield_order_metabox', 'mycustomphonefield' );

Άλλα filters

iben_speedex_filter_Comments_2853_1_order_metabox

iben_speedex_filter_multi_create_comments_metafield_order

Για τα σχόλια / παρατηρήσεις του voucher

iben_speedex_filter_multi_create_cash_metafield_order

Για την αντικαταβολή του voucher

Αναγνώριση 3rd party πληρωμή αντικαταβολής

Σε κάποιες περιπτώσεις που χρησιμοποιείται μέθοδο πληρωμής (αντικαταβολή) από κάποιο άλλο plugin ή custom. Σε αυτή την περίπτωση το plugin δεν γνωρίζει εαν είναι αντικαταβολή και να προστεθεί αυτόματα στο πεδίο.

alg_custom_gateway_1 = Είναι το ID της μεθόδου πληρωμής

function iben_speedex_cash_delivery_add_alg_custom1(){
 
return $payments = array('cod','alg_custom_gateway_1');
 
}
 
add_filter('iben_speedex_filter_cashdelivery_payments_order_metabox', 'iben_speedex_cash_delivery_add_alg_custom1');

Αύξηση αντικαταβολής κατά 3 ευρώ

Αύξηση+3 ευρώ στο ποσό της αντικαταβολής του voucher εαν ειναι πληρωμή με αντικαταβολή

function iben_speedex_change_cashdelivery($cash, $order_id){

	$order = wc_get_order($order_id);

	if ( !is_a( $order, 'WC_Order' ) ){ return; } 

	$payment = $order->get_payment_method();

	$payments = array('cod', 'id_codfee');
	
	if (in_array($payment, $payments, true)) {
		return $cash + 3;
	}else{
		return 0;
	}
}

add_filter('iben_speedex_filter_multi_create_cash_metafield_order', 'iben_speedex_change_cashdelivery', 10, 2);
add_filter('iben_speedex_filter_Pod_Amount_Cash_order_metabox', 'iben_speedex_change_cashdelivery', 10, 2);
				

Προσθήκη order number στις παρατηρήσεις

function iben_speedex_add_order_number_comments($comment, $order_id){ 

  $order = wc_get_order($order_id); 
  if ( !is_a( $order, 'WC_Order' ) ){ return; } 
  
  //GET ORDER COMMENTS
  $comments = $order->get_customer_note(); 
  $order_number = $order->get_order_number(); 
  return 'Παραγγελία ID:'.$order_number.' '.$comments;
}
//ενεργοποίηση εκτύπωσης σχολίων στο voucher για την μαζική
add_filter( 'iben_speedex_filter_multi_create_enable_comments_metafield_order', '__return_true' ); 
//τα hook filters
add_filter('iben_speedex_filter_multi_create_comments_metafield_order', 'iben_speedex_display_products_in_comments', 10, 2 );
add_filter('iben_speedex_filter_Paratiriseis_2853_1_order_metabox', 'iben_speedex_add_order_number_comments', 10, 2);

Προβολή προιόντων στα σχόλια

function iben_speedex_display_products_in_comments($comments, $order_id){
	
	$order = wc_get_order($order_id);

	if ( !is_a( $order, 'WC_Order' ) ){ return; } 

	$export = '';

	if ($order->get_items()){
		$count = count($order->get_items());
		$index = 0;
		foreach( $order->get_items() as $item_id => $product_item ){
			$index++;
			$product = $product_item->get_product();
			//$export .= $product->get_name().' x '.$product_item->get_quantity().($index == $count ? '': ', ');			
			$export .= $product->get_sku().' x '.$product_item->get_quantity().($index == $count ? '': ', ');
			
		}
	}

	// Εμφάνιση προιόντων μόνο
	return $export;
	
	// Εμφάνιση σχόλια πελάτη + προιόντα
	// return $comments.' '.$export;

}
//ενεργοποίηση εκτύπωσης σχολίων στο voucher για την μαζική
add_filter( 'iben_speedex_filter_multi_create_enable_comments_metafield_order', '__return_true' ); 

add_filter('iben_speedex_filter_Paratiriseis_2853_1_order_metabox', 'iben_speedex_display_products_in_comments', 10, 2 );
add_filter('iben_speedex_filter_multi_create_comments_metafield_order', 'iben_speedex_display_products_in_comments', 10, 2 );

Εμφάνιση σύνολο αντικαταβολών στην λίστα των vouchers

add_filter( 'iben_speedex_filter_listvouchers_displaycod_all', '__return_true' );
add_filter( 'iben_speedex_filter_listvouchers_displaycod_delivered', '__return_true' );
add_filter( 'iben_speedex_filter_listvouchers_displaycod_undelivered', '__return_true' );

Last updated